0886664460
shop@mail.bg
Габрово 5306,ул. „Станционна“ 10
Възлагане и изпълнение на проект Преди да се възложи проект за изпълнение е необходимо да ни запознаете първо с целите на сайта или софтуера, който желаете да изградим. След, като сме запознати в детайли с изискванията за Вашия проект изпращаме базова или конкретна оферта с цена и срокове за изпълнение. Подписва се двустранно договор между възложите и изпълнител, който влиза в сила след превеждане на авансово плащане по банков път в размер посочен в договора. В повечето случаи авансовото плащане е в размер от 50%, но в някой случаи може да бъде 25%, 75% или 100%. Към всеки подписан договор се прилага „Приложение 1“, което е неразделна част от него и в което се описва детайлно всички изисквания на възложителя и точки към които „Mob Web Limited“ поема ангажимент да извърши. При възникване на нужда от създаване на функционалности, не включени в Приложение № 1, и респективно нужда от допълнителни часове за програмиране, се сключва допълнително споразумение. Домейн и Хостинг Домейн и хостинг се наемат от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, като за България препоръчваме хостинг компания „Mob Web Limited“. При нужда оказваме съдействие за закупуването им. Етапи при реализиране на проект Етап 1 – Избор на дизайн (готов темплейт или къстъм графичен дизайн), изпращане на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ подробно и структурно подготвена навигация от страници, категории и под категории на сайта, както и текстова информация за отделните страници, като ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ проверява файловете и потвърждава на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, че файловете отговарят на изискванията и нуждите му; Етап 2 – Разглеждане в детайли на заданието и коментиране с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ; Етап 3 - Разписването на база данни(MySql или MariaDB) от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ; Етап 4 – Изготвяне на макет на визията на уеб сайта и одобрение от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ; Етап 5 – Програмиране на уеб сайта от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ съгласно изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ; Етап 6 – Вътрешен рилийз на уеб сайта във фирмата ИЗПЪЛНИТЕЛ; Етап 7 – Оценка на качеството и, при нужда, възлагане на задачи за дебъгване; Етап 8 – Дебъгване; Етап 9 – Оценка на качеството; Етап 10 – Издаване на продукта към ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ; Етап 11 – Изготвяне на списък с препоръки от страна на клиента по функционалностите посочени в приложение към настоящия договор; Етап 12 - Преглед и тест на функционалностите от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ; Етап 13 – извършване на поправки от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в случай че ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ констатира несъответствие с изискванията на възлагането; Етап 14 – Повторен преглед и тест от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и финализиране на уеб сайта в тестова среда; Етап 15 - Прехвърляне на софтуерната платформа за уеб сайта на сървър, посочен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ; Етап 16 – тест на функционалностите на уеб сайта в реална среда и отстраняване на грешки, в случай на необходимост; Етап 17 – Подписване на приемо-предавателен протокол за предаване на готовия уеб сайт, изработен цялостно и точно съгласно изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ; Етап 18 - Окончателно плащане; Гаранционно обслужване 1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ за своя сметка предоставя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ гаранционно обслужване в упоменатите срокове в договора при възникване на грешки, дефекти и бъгове след предаване на уеб сайта с приемо-предавателен протокол. 2. Срокът за отстраняване на възникнал проблем се упоменава в договора . Срокът започва да тече от момента на известяването на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ чрез имейл в рамките на работни дни. Имейл за известяване „shop@mail.bg“

Търсиш ли